Inspiruje nas życie – konkurs foto

27 lipiec 2015

Inspiruje nas życie – konkurs foto

Inspiruje nas życie – to hasło, które towarzyszy wszystkim działaniom marki Hi-Tec. To także myśl przewodnia wakacyjnego konkursu fotograficznego, w którym możecie wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Wyślij zdjęcie zainspirowane... życiem

Podróż na drugi koniec świata lub do jakiejś uroczej miejscowości w Polsce, szalony czas z przyjaciółmi w mieście lub błogi odpoczynek w objęciach przyrody... Każde zdjęcie, które jest „zainspirowane życiem” bierze udział w naszym konkursie. Wystarczy, że wyślesz go poprzez wiadomość prywatną na naszym Facebooku lub na maila fb@hi-tec.com.pl. Termin nadsyłania zdjęć mija 31 sierpnia. Nadesłane zdjęcia będziemy na bieżąco publikować w specjalnej facebookowej galerii na naszym Facebooku. 

Co możesz wygrać?

 Dla zwycięzców przewidzieliśmy bardzo atrakcyjne nagrody.

 I miejsce: Plecak Hi-Tec Trine 55l. 
II miejsce: Plecak Hi-Tec Trine 45l. 
III miejsce: Torba Hi-Tec Sables II 80l. 

Jury składające się z pracowników marki Hi-Tec wskaże zwycięzców na początku września. Dodatkowo zdjęcie, które 31 sierpnia o godzinie 23:59 będzie posiadało najwięcej lajków, otrzyma nagrodę publiczności: hulajnogę dla dzieci Kittens Scooter. 

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie! Odwiedź nasz fanpage już teraz: www.facebook.com/hitecpolska


Regulamin konkursu fotograficznego „Inspiruje nas życie”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs zdjęciowy na fanpage’u: www.facebook.com/hitecpolska 

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najbardziej kreatywnych zdjęć przedstawiających temat Konkursu. 

3. Organizatorem Konkursu jest e-words Marcin Mieszczak & Szymon Kuś spółka cywilna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy 3 Maja 25. 

4. Termin trwania Konkursu: 27.07 – 31.08.2015. 

5. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, popierany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Organizator zapewnia, że zwolni serwis Facebook z odpowiedzialności wobec każdego uczestnika Konkursu w związku z organizacją Konkursu. 

II. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu jest każdy obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który wyśle zdjęcie za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook Hi-Tec Polska lub mailem: fb@hi-tec.com.pl Zdjęcie powinno być zgodne z tematyką danego Konkursu. W Konkursie mogą również brać udział osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, które uzyskały zgodę przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna zarówno na uczestnictwo w Konkursie, jak i na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. W przypadku dodania większej ilości zdjęć w konkursie będą brały dwa zdjęcia dodane jako pierwsze. 

2. Uczestnik Konkursu zgadza się na publikację zgłoszonego do konkursu zdjęcia na fanpage’u https://www.facebook.com/hitecpolska 

3. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca jest autorem/autorką zdjęcia lub ma zgodę autora na zgłoszenie zdjęcia do Konkursu. 

4. Uczestnik, przesyłając zdjęcie, zapewnia, że nie narusza ono praw osób trzecich, w tym praw autorskich, prawa do wizerunku lub innych dóbr osobistych. Organizator, korzystając z przesłanego zdjęcia, może dokonywać w nim odpowiednich zmian, takich jak kadrowanie, przycinanie, powiększanie, zmiana wielkości, etc. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw osobistych autora, za wyjątkiem podania imienia i nazwiska autora. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zdjęć bardzo słabej jakości oraz nie zgodnych z tematyką danego konkursu. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które przedstawiają treści uznawane za obraźliwe, naruszają prawa osób trzecich (w tym przede wszystkim prawa autorskie i majątkowe) czy prawo polskie lub w sposób oczywisty godzą w uczucia religijne. 

IV. Przyznanie nagród 

1. W konkursie jury konkursowe przyzna 3 nagrody :

I miejsce: Plecak Hi-Tec Trine 55l. 
II miejsce: Plecak Hi-Tec Trine 45l. 
III miejsce: Torba Hi-Tec Sables II 80l. 

2. O wyborze zwycięzcy zadecyduje jury powołane przez Organizatora. Kryterium wyboru będzie kreatywne podejście do tematu danego konkursu. 

3. Dodatkowa nagroda, hulajnoga dla dzieci Kittens Scooter trafi do osoby, która 31 sierpnia o godzinie 23:59 będzie miała najwięcej „lajków” pod swoim zdjęciem w galerii konkursowej na Facebooku. 

3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców na koszt Organizatora. 

V. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane na adres biura Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnicy zostaną powiadomieni listownie. 

4. Organizator będzie rozpatrywał reklamację w terminie do 14 dni od momentu jej zgłoszenia. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, nr 4, poz. 27 z poźn. zm.). 

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.