‚Najpiękniejsze miejsca w Polsce” - konkurs

09 luty 2016

‚Najpiękniejsze miejsca w Polsce” - konkurs

O tym, że Polska jest pełna pięknych miejsc, wiemy wszyscy. Teraz - dzięki nowemu konkursowi fotograficznemu - będziemy mogli wspólnie je podziwiać i inspirować się przed kolejnymi podróżami. Co więcej, autorów najciekawszych propozycji obdarujemy nagrodami od marki Hi-Tec. 

Wyślij zdjęcie i napisz kilka słów 

 Góry? Wybrzeże? A może jakieś urocze miasto lub klimatyczne bezdroża? Wyślij na naszym facebookowym profilu wiadomość prywatną zawierającą: 

 • zdjęcie Twojego ulubionego miejsca w Polsce,
• krótki, kilkuzdaniowy (minimum dwa zdania) opis wyjaśniający dlaczego wybrałeś właśnie to miejsce.

 Z nadesłanych przez Was zdjęć stworzymy inspirującą galerię na naszym profilu Facebook. 

 Najciekawsze zdaniem naszego jury zdjęcia nagrodzimy sprzętem marki Hi-Tec. 

 I nagroda - Hi-Tec Trine 75l
II nagroda - Hi-Tec Trine 45l
III nagroda - Hi-Tec Aruba 35l

 Jest o co walczyć! Na informacje od Was czekamy do 8 marca. 10 marca jury, które tworzą pracownicy marki Hi-Tec, wskażą zwycięzców konkursu. Serdecznie zapraszamy do wspólnej  zabawy. 

 Regulamin konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs zdjęciowy na fanpage’u: www.facebook.com/hitecpolska 

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najbardziej kreatywnych zdjęć przedstawiających temat Konkursu.  

3. Organizatorem Konkursu jest e-words Marcin Mieszczak & Szymon Kuś spółka cywilna z  siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy 3 Maja 25. 

4. Termin trwania Konkursu: 10.02 – 8.03.2016. 

5. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, popierany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Organizator zapewnia, że zwolni serwis Facebook z odpowiedzialności wobec każdego uczestnika Konkursu w związku z organizacją Konkursu. 

II. Uczestnicy Konkursu  

1. Uczestnikiem Konkursu jest każdy obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który wyśle zdjęcie + krótki opis (minimum dwa zdania) za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook Hi-Tec Polska. Zdjęcie powinno być zgodne z tematyką Konkursu. 

W Konkursie mogą również brać udział osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, które uzyskały zgodę przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna zarówno na uczestnictwo w Konkursie, jak i na przetwarzanie danych osobowych. Zeskanowaną zgodę należy także wysłać poprzez wiadomość prywatną. 

2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

III. Warunki uczestnictwa  

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. W przypadku dodania większej ilości zdjęć w konkursie będą brały dwa zdjęcia dodane jako pierwsze. 

2. Uczestnik Konkursu zgadza się na publikację zgłoszonego do konkursu zdjęcia na fanpage’u https://www.facebook.com/hitecpolska 

3. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca jest autorem/autorką zdjęcia lub ma zgodę autora na zgłoszenie zdjęcia do Konkursu. 

4. Uczestnik, przesyłając zdjęcie, zapewnia, że nie narusza ono praw osób trzecich, w tym praw autorskich, prawa do wizerunku lub innych dóbr osobistych. Organizator, korzystając z przesłanego zdjęcia, może dokonywać w nim odpowiednich zmian, takich jak kadrowanie, przycinanie, powiększanie, zmiana wielkości, etc. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw osobistych autora, za wyjątkiem podania imienia i nazwiska autora.  

5. Opisy zdjęć muszą być stworzone przez osobę biorące udział w konkursie. Jednocześnie uczestnik konkursu wysyłając opis deklaruje, że ma pełne prawa do tekstu.  

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zdjęć bardzo słabej jakości oraz niezgodnych z tematyką Konkursu.  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zdjęć i opisów, które prezentują treści uznawane za obraźliwe, naruszają prawa osób trzecich (w tym przede wszystkim prawa autorskie i majątkowe) czy prawo polskie lub w sposób oczywisty godzą w uczucia religijne. 

IV. Przyznanie nagród  

1. W konkursie jury konkursowe przyzna 3 nagrody :

 I nagroda - Hi-Tec Trine 75l
II nagroda - Hi-Tec Trine 45l
III nagroda - Hi-Tec Aruba 35l

2. O wyborze zwycięzcy zadecyduje jury powołane przez Organizatora. Kryterium wyboru będzie kreatywne podejście do tematu danego konkursu. 

3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców na koszt Organizatora. 

V. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane na adres biura Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnicy zostaną powiadomieni listownie. 

4. Organizator będzie rozpatrywał reklamację w terminie do 14 dni od momentu jej zgłoszenia. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, nr 4, poz. 27 z poźn. zm.). 

2. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.  

4. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.